..APO-LANTHAR 90mm F3.5 SL

One Day #128

Voigtlander APO-LANTHAR 90mm F3.5 SL Close Focus
Sony a7, Voigtlander APO-LANTHAR 90mm F3.5 SL Close Focus

真冬の2月、その日は海がきれいだった。